Ang kampanya ng EU Natural Europe ay nagtataguyodde-latang mga milokotonkatas ng prutasextra virgin olive oil

Ang nilalaman ng kampanyang pang-promosyon na ito ay kumakatawan sa mga pananaw ng may-akda lamang at ito ay kanyang tanging responsibilidad. Ang European Commission at ang European Research Executive Agency (REA) ay hindi tumatanggap ng anumang responsibilidad para sa anumang paggamit na maaaring gawin sa impormasyong nilalaman nito
Image
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account